Muzeum Regionalne w Szczecinku

Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Muzeum Regionalne w Szczecinku

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Muzeum Regionalne w Szczecinku

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.
 • 1310

  Książę wołogoski Warcisław IV lokuje Nowy Szczecin – Szczecinek (Neustettin)

 • 2 II 1356

  Fundacja klasztoru Marienthron na Świątkach przez książąt Bogusława V, Barnima IV i Warcisława V

 • 1361

  Śmierć księżnej Elżbiety, żony księcia Bogusława V; prawdopodobnie zostaje pochowana w klasztorze Marienthron

 • 1364

  W klasztorze Marienthron umiera i tam też prawdopodobnie zostaje pochowana, księżna Zofia, żona księcia Barnima IV

 • 25 V 1368

  W wyniku układu z Anklam następuje podział Księstwa Wołogosko-Słupskiego na dzielnice; Warcisław V otrzymuje Szczecinek, powstaje Księstwo Szczecineckie

 • 8 VI 1372

  Podział Księstwa Wołogosko-Słupskiego na dzielnice; książę Warcisław V otrzymuje Szczecinek, którym włada jako książę szczecinecki

 • 1401

  Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Szczecinku pod wezwaniem św. Mikołaja

 • 13 V 1402

  W wyniku zatargu między książętami, Bogusławem VIII i Barnimem V, doszło do podziału Księstwa Słupskiego na dwie dzielnice; książę Barnim V otrzymuje Słupsk, Sławno i Szczecinek

 • 16 V 1402

  Książęta Bogusław VIII i Barnim V potwierdzają przywileje miasta Szczecinka i rycerstwa ziemi szczecineckiej

 • III 1407

  Mieszczanie szczecineccy ujęli Klausa Kleista z Radacza, który napadał na okolicznych mieszkańców; został wtrącony do wieży miejskiej a następnie wypuszczony za poręczeniem innych członków rodu

 • XI 1408

  Zjazd książąt pomorskich Bogusława VIII i Świętobora I na zamku w Szczecinku; przedmiotem rozmów udział książąt w zbliżającym się polsko-krzyżackim konflikcie zbrojnym

 • 20 VIII 1409

  Zjazd pomorsko-krzyżacki na zamku w Szczecinku z udziałem książąt pomorskich Świętobora I i Bogusława VIII oraz w. mistrza Ulryka von Jungingena; książęta pomorscy zawierają antypolskie przymierze z w. mistrzem w zamian za pożyczkę w wysokości 2 tys. kop groszy praskich

 • 28 VI 1412

  Krzyżacki najazd na Szczecinek

 • 13-16 V 1413

  Sąd arbitrażowy w Szczecinku w związku ze sprawą krzyżackiego najazdu na miasto w 1412 roku; na zamku szczecineckim przebywał Benedykt Makrai, subarbiter króla rzymskiego Zygmunta Luksemburskiego

 • 3-8 III 1417

  Na zamku w Szczecinku przebywa książę Bogusław VIII

 • 20 XII 1421
  3 I 1422

  Na zamku w Szczecinku przebywa księżna Zofia, wdowa po zmarłym księciu Bogusławie VIII

 • 15 IX 1423

  Na zamku w Szczecinku zawarte zostaje pomorsko-krzyżackie przymierze z udziałem Eryka I Pomorskiego, w. mistrza Pawła von Rusdorfa i książąt pomorskich Kazimierza V, Ottona II, Warcisława IX, Barnima VII i Bogusława IX

 • 29 XI-2 XII 1442

  Na zamku w Szczecinku przebywa książę Bogusław IX; prowadzone są pomorsko-krzyżackie negocjacje w sprawie zawarcia antybrandenburskiego przymierza

 • 23 IV 1445

  Na zamku w Szczecinku zatrzymał się książę Bogusław IX

 • 6 X 1448

  Na zamku w Szczecinku zatrzymali się książęta Warcisław IX i Barnim VII

 • 1455

  Najazd krzyżacki na ziemie landwójtostwa szczecineckiego; landwójt Kurt von Glasenapp wypowiada pokój zakonowi krzyżackiemu; sprawę uregulowano polubownie poprzez wypłatę odszkodowania

 • 22 X 1455

  Na zamku w Szczecinku zatrzymał się margrabia brandenburski Fryderyk II

 • 1457

  Na szczecineckim zamku zatrzymał się w. mistrz krzyżacki Ludwik von Erlichshausen; zaciężni krzyżaccy z Chojnic pustoszą kilka wsi na terenie landwójtostwa szczecineckiego

 • IX 1461

  Najazd rycerstwa polskiego i chorągwi Tatarów w służbie króla polskiego na ziemię szczecinecką; spalenie okolicznych wsi i złupienie Szczecinka, jako odwet za przejście księcia Eryka II na stronę zakonu krzyżackiego

 • 18 III 1465

  Na zamku w Szczecinku zatrzymał się książę Eryk II

 • 1470

  Oddział wojsk brandenburskich złupił szczecinecki klasztor Marienthron

 • 10 III 1480

  Na zamku w Szczecinku zatrzymał się książę Bogusław X

 • 1493

  Pierwsza wzmianka o kaplicy św. Jerzego położonej za wałami miasta

 • 11 XII 1509

  Na zamku w Szczecinku zatrzymał się książę Bogusław X

 • XII 1534

  Sejm stanowy w Trzebiatowie podejmuje decyzję w sprawie wprowadzenia reformy luterańskiej na Pomorzu Zachodnim

 • 30 VI 1535

  Książę Barnim IX wyjaśnia królowi Zygmuntowi I przebieg i powody pomorsko-polskich zatargów granicznych i innych, zwłaszcza na pograniczu drahimsko-szczecineckim i deklaruje wolę ułożenia stosunków granicznych przez powołanie wspólnej komisji

 • 1547

  Paul Klotze, „uczeń” Marcina Lutra, zostaje pierwszym protestanckim pastorem Szczecinka; prawdopodobnie utworzono wówczas szkołę parafialną przy kościele św. Mikołaja

 • 15 II 1553

  Książę Barnim IX nadaje Szczecinkowi prawo do organizowania raz w roku jarmarku

 • VI 1563

  Przemarsz wojsk księcia Brunszwiku-Kalenbergu, Eryka II przez Pomorze Zachodnie mimo ogłoszonej przez książąt pomorskich neutralności; Szczecinek zostaje złupiony przez niekarne oddziały brunszwickie

 • 1570

  Pierwsza wzmianka o szkole przy kościele św. Mikołaja w Szczecinku

 • 1573

  Szczecinek posiada własnego lekarza

 • 16 II 1576

  Książę Jan Fryderyk rozszerzył dotychczasowe prawo targowe Szczecinka, zezwalając na organizowanie jarmarku dwa razy do roku

 • VII 1576

  Książę Jan Fryderyk nadaje Szczecinkowi przywilej rozszerzający skład władz miejskich

 • VII 1577

  Książę Jan Fryderyk potwierdza miastu wszystkie dotychczasowe przywileje

 • 1581-1592

  W Szczecinku następuje nasilenie procesów o czary, w tym czasie w mieście spalono 27 osób

 • 1581

  Przez Szczecinek przechodzi silna wichura, zrywając i niszcząc większość dachów domów mieszczańskich, uszkodzeniu ulega także wieża kościoła św. Mikołaja

 • 13 VII 1583

  Wielki pożar niszczy zabudowę miejską Szczecinka; książęta pomorscy zwalniają czasowo miasto od płacenia należnych podatków

 • 8 III 1595

  Książę Jan Fryderyk nadaje Szczecinkowi przywilej organizacyjny władz miejskich i sądownictwa miejskiego oraz potwierdza przywilej miejski z 1576 roku

 • VI 1597

  Książę Jan Fryderyk zagroził radzie miejskiej Szczecinka odebraniem dotychczasowych przywilejów, jeśli nie ureguluje ona należnych podatków

 • 1601

  W związku z prześladowaniami religijnymi, do Szczecinka przybywa z Torunia z grupą uczniów tamtejszego gimnazjum prof. Krzystof Butelius

 • 1606-1650

  Zamek szczecinecki staje się oprawą wdowią księżnych: Anny, żony księcia Bogusława XIII i Jadwigi brunszwickiej, żony księcia Ulryka I

 • 1610, 1611, 1624

  Spory między władzami miejskimi Szczecinka i zarządcą domeny szczecineckiej

 • 1612

  Na zamku w Szczecinku zamieszkał kartograf Eilhardus Lubinus, prowadzący pomiary do swojej „Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego”

 • 1613

  Polski zajazd na Szczecinek, tumult w wyniku którego zginął Pomorzanin; księżna Anna ze względu na niebezpieczeństwo opuściła miasto i udała się do Szczecina, gdzie przebywała na tamtejszym zamku książęcym

 • 30 III 1613

  Książę Filip II zarządził przegląd pospolitego ruszenia ziemi szczecineckiej, w związku z groźbą najazdów rabunkowych wojsk polskich stacjonujących w pobliżu polsko-pomorskiej granicy

 • 1614

  Szczecinek zostaje złupiony przez konfederatów polskich wracających do Polski z wyprawy moskiewskiej; książę Filip II wysyła do Szczecinka 200-osobowy oddział muszkieterów

 • 1617

  Książę Filip II utworzył w Szczecinku fundację wspierającą najbiedniejszych uczniów

 • IX, X 1617

  Na szczecineckim zamku przebywał książę Filip II

 • X 1617

  Książę Filip II rozszerzył przywilej targowy Szczecinka, zezwalając na organizowanie trzech jarmarków wciągu roku

 • 1618-1622

  Na szczecineckim zamku przebywał książę Ulryk I

 • 1627-1648

  Wojna trzydziestoletnia na Pomorzu Zachodnim; w czasie jej trwania Księstwo Pomorskie staje się areną walk i świadkiem licznych przemarszów obcych wojsk i związanych z tym rabunków

 • 1627

  Wojska szwedzkie mimo protestów księcia Bogusława XIV w sprawie uszanowania neutralności, wkraczają na ziemie Księstwa Pomorskiego; ich łupem pada Białogard, Słupsk i Szczecinek

 • 10 XI 1627

  Podpisano tzw. „Kapitulację franzburską”, Księstwo Pomorskie formalnie zostało wciągnięte w udział w wojnie trzydziestoletniej; pod naciskiem cesarza, książę Bogusław XIV i stany pomorskie wyrażają zgodę na przyjęcie na kwaterunek 10 regimentów cesarskich

 • 1628

  Szczecinek zostaje zajęty przez wojska cesarskie gen. Wallensteina; książę Bogusław XIV umocnił granice miasta i przekazał władzom miejskim prawo do wszystkich posiadłości ziemskich; wydana zostaje książęca matrykuła określająca powinności podatkowe Szczecinka i innych miast pomorskich

 • IV 1629

  W Szczecinku dokonano przeglądu wojsk cesarskich gen. Arnheima

 • 1631-1632

  Szczecinek zostaje zajęty przez wojska szwedzkie

 • 10 III 1637

  Śmierć księcia Bogusława XIV, ostatniego władcy pomorskiego z książęcej dynastii Gryfitów

 • VI 1637

  Szczecinek zostaje złupiony przez wojska cesarskie

 • 15 X 1640

  Księżna-wdowa Jadwiga brunszwicka funduje w Szczecinku gimnazjum, jedno z pierwszych na Pomorzu Zachodnim

 • 1642

  Najemnicy w służbie cesarskiej pod dowództwem Pigłowskiego i Turno, szlachty wałeckiej, plądrują Szczecinek

 • VIII 1643

  Szczecinek zajmują oddziały gen. von Krockowa; księżna Jadwiga ze względów bezpieczeństwa opuszcza Szczecinek i chroni się w Polsce; miasto i zamek zostają złupione przez cesarskich żołnierzy, których wypierają następnie Szwedzi

 • 24 X 1648

  Podpisano traktat westfalski kończący wojnę trzydziestoletnią; Księstwo Pomorskie zostaje podzielone na dwie części: szwedzkie Pomorze Przednie (Vorpommern) i brandenburskie Pomorze Tylne (Hinterpommern)

 • 10-11 XII 1656

  Najazd wojsk polskich starosty babimojskiego Krzysztofa Żegockiego na Szczecinek

 • 10 II 1657

  W Szczecinku zatrzymał się 200-osobowy oddział polski pod wodzą hetmana Stanisława Czarnieckiego, razem z królem Janem II Kazimierzem, który wcześniej został wyprowadzony z oblężonego Gdańska

 • 1669

  Najazd niekarnych wojsk polskich na Szczecinek

 • 6 II 1675

  Szczecinek zajmują wojska szwedzkie

 • 1679

  w Szczecinku zatrzymał się przejazdem następca tronu elektorskiego, Fryderyk Hohenzollern, rozszerzył on przywileje targowe miasta

 • 1682

  Wielki pożar niszczy zabudowę miejską Szczecinka; elektor Fryderyk Wilhelm zwalnia miasto na okres 3 lat z opłat cłowych

 • 18 I 1701

  Elektor brandenburski Fryderyk III koronuje się na króla pruskiego i przyjmuje imię Fryderyka I; powstanie Królestwa Prus, w skład którego wchodzi brandenburskie Pomorze Zachodnie

 • 1707-1708

  Na zamku w Szczecinku schronienie znalazł książę Karol Stanisław Radziwiłł

 • 1712

  Szczecinek otrzymał stałe połączenie pocztowe

 • 26 IV 1724

  Król Fryderyk Wilhelm I zatwierdził projekt reformy administracyjnej Pomorza pruskiego, które od 1 I 1725 roku zostanie podzielone na 10 powiatów; zapada decyzja o utworzeniu powiatu szczecineckiego

 • 3 IV 1734

  Franz Schultz, syn burmistrza Szczecinka, opracował ordynację kościelną i szkolną dla Prus Wschodnich i pruskiego Pomorza Zachodniego

 • 1742

  W Szczecinku zakwaterowany zostaje stały garnizon wojskowy

 • 1756-1763

  Wojna siedmioletnia; Pomorze Zachodnie staje się teatrem działań wojennych armii szwedzkiej, pruskiej i wojsk koalicji

 • 1759-1762

  Szczecinek okupują wojska rosyjskie

 • 1780-1783

  Obniżenie wód jeziora Wielimie, zagrażającego dotąd wylewami Szczecinkowi

 • 18 III 1806

  Przez Szczecinek przemaszerowały wojska rosyjskie idące na wojnę z napoleońską Francją

 • 2 II 1807

  Do Szczecinka wkraczają wojska polskie pod wodzą Jana Łubieńskiego, napotykają one na opór miejskiego pospolitego ruszenia; wynikiem potyczki była śmierć kilku obrońców oraz kilkugodzinna grabież miasta

 • 11-14 II 1807

  W Szczecinku kwaterują 12 tys. armia francuska i sprzymierzone z Napoleonem wojska badeńskie

 • 17 XII 1809

  Szczecinek odwiedził przejazdem król Fryderyk Wilhelm III razem z małżonką królową Luizą; miasto otrzymało od pary królewskiej wysoką dotację pieniężną

 • XII 1812

  Przez Szczecinek przemaszerowały wojska francuskie, będące w odwrocie po klęsce poniesionej podczas kampanii moskiewskiej; część żołnierzy ze względu na zły stan zdrowia zmarła w trakcie przemarszu i została pochowana w masowych grobach na miejscowym cmentarzu dla ubogich

 • 1814, 1815, 1818

  Przejazdem w Szczecinku kilkakrotnie przebywała cesarzowa Elżbieta, żona cara Aleksandra I

 • 30 IV 1815

  Pomorze Zachodnie zostaje podzielone na trzy rejencje: stralsundzką, szczecińską i koszalińską; powiat szczecinecki znalazł się w rejencji koszalińskiej

 • 9 VI 1834

  W Szczecinku przebywał następca tronu pruskiego Fryderyk Wilhelm

 • 1843

  Szczecinek uzyskał połączenie pocztowe ze Słupskiem, Stargardem, Koszalinem, Chojnicami i Złotowem

 • 1848

  Na wieść o powstaniu Mierosławskiego i zbliżaniu się powstańców do Szczecinka, mieszkańcom miasta wydano broń

 • 29 VIII 1852

  W Szczecinku z wizytą przebywa król Fryderyk Wilhelm IV

 • 28 VI 1863

  W Szczecinku z wizytą przebywał następca tronu Fryderyk Wilhelm

 • 1864

  Szczecinek otrzymuje pierwszą linię telegraficzną

 • 1866

  W szczecineckiej zbrojowni mjr Kasiski zorganizował wystawę archeologiczną

 • 1878-1879

  Szczecinek otrzymuje połączenie kolejowe do Czarnego, Ustki, Białogardu i Piły

 • 2 IX 1891

  Przejazdem w Szczecinku gościł książę Albrecht von Preussen, regent Księstwa Brunszwiku

 • 1898

  Szczecinek otrzymuje pierwsze połączenie telefoniczne

 • 2 IX 1898

  W Szczecinku odsłonięto pomnik cesarza niemieckiego Wilhelma I

 • 26-28 VI 1910

  W Szczecinku miały miejsce uroczyste obchody 600-lecia nadania praw miejskich

 • VI 1914

  W Szczecinku utworzono muzeum regionalne z siedzibą w gotyckiej wieży dawnego kościoła św. Mikołaja

 • 18, 19 VIII 1938

  Z wizytą w Szczecinku gościł Adolf Hitler

 • 22-30 X 1938

  W Szczecinku zorganizowano „Dni Kultury” z udziałem gauleitera pomorskiej prowincji Franza Schwede-Coburga

 • 25 X 1944

  W związku ze zbliżaniem się frontu radzieckiego, w Szczecinku powołano pospolite ruszenie (Volksturm)

 • 27 II 1945

  W wyniku walk o przełamanie Wału Pomorskiego, Szczecinek zostaje zajęty przez wojska radzieckie

 • 23 III 1945

  W Szczecinku utworzono Tymczasowy Zarząd Miejski

 • 26 III 1945

  W Szczecinku utworzono Starostwo Powiatowe

 • 16 IV-10 VII 1945

  W Szczecinku na krótko utworzono siedzibę Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, następnie przeniesiona do Szczecina

 • 5 V 1945

  Utworzono Oddział Okręgowy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego

 • III 1946-VII 1950

  W wyniku akcji repatriacyjnej ludności niemieckiej, miasto i powiat opuściło blisko 13 tys. Niemców

 • 3 V 1946

  W Szczecinku odbyła się, zorganizowana przez PSL, manifestacja patriotyczna w obronie święta konstytucji 3 maja i swobód obywatelskich

 • 28 VI 1950

  W Szczecinku z wizytą duszpasterską przebywa prymas August Hlond

 • 1952

  Utworzono Powiatowe Archiwum Państwowe w Szczecinku; w 1975 roku zostało przemianowane na Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Koszalinie

 • 1 X 1957

  Powstał Zakład Sprzętu Instalacyjnego A-22, pierwsze większe zakłady przemysłowe w Szczecinku

 • 28 II 1958

  Uroczyste otwarcie reaktywowanego Muzeum Regionalnego w Szczecinku

 • 1960

  W Szczecinku miały miejsce uroczyste obchody 650-lecia nadania praw miejskich

 • 1967

  Na cmentarzu komunalnym wzniesiono pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego

 • 9 V 1984

  Na cmentarzu komunalnym odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ppłk Władysławowi Cieślakowi

 • 27 V 1990

  W Szczecinku odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe

 • 1991

  Szczecinek opuściły stacjonujące w mieście od 1945 roku wojska radzieckie

 • 1 IV 1993

  W Szczecinku powstaje pierwsze lokalne, prywatne radio ReJa

 • 12 IX 2006

  Uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Regionalnego w Szczecinku

 • 2010

  W Szczecinku miały miejsce uroczyste obchody 700-lecia nadania praw miejskich

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl