Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

BIP

STATUS PRAWNY

Muzeum Regionalne w Szczecinku jest komunalną instytucją kultury, podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego prze Radę Miasta Szczecinek i posiada osobowość prawną. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury a bezpośredni Burmistrz Miasta Szczecinek.

PRZEDMIOT I CELE DZIAŁALNOŚCI

Celem Muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury znajdujących się na terenie jego działania, informowanie o wartościach gromadzonych zbiorów oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.


Muzeum w szczególności:

1) gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, etnografii, historii, sztuki i numizmatyki;

2) inwentaryzuje, kataloguje i opracowuje naukowo gromadzone muzealia i zbiory.

3) przechowuje gromadzone muzealia w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpiecza i konserwuje muzealia oraz przechowuje dokumentację wykonanych konserwacji;

5) organizuje wystawy stałe i czasowe;

6) organizuje i prowadzi badania naukowe oraz prace wykopaliskowe;

7) inicjuje i organizuje sesje i konferencje naukowe, publikuje ich wyniki;

8) prowadzi działalność edukacyjną i oświatową;

9) gromadzi księgozbiór fachowy;

10) udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych;

11) zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

12) prowadzi działalność wydawniczą;

 

Szczegółowy Biuletyn Informacji Publicznej.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl